Startside - InfoCaption

InfoCaptions forskjellige deler

Guide

Guidene er kjer­nen i Info­Cap­tion og det alt byg­ger på. Det er klare instruk­sjon­er som med hjelp av film, bilder og tekst fork­lar­er hvor­dan man skal arbei­de. Guidene kan pre­sen­teres på en søke­side, en por­tal eller inte­gr­ert på et intranett. Uansett hvor­dan guidene pre­sen­teres har de noe til felles — de er lev­ende doku­menter som alltid holdes opp­daterte og aktuelle.


Track

Ved hjelp av Track kan du følge opp bruken av guidene på indi­vid­nivå, og med enkle steg kan man se hva bruk­erne har lært seg. Gjen­nom koblinger til deres bruk­erkat­a­log pre­sen­teres infor­masjon om hvilke guider bruk­erne har sett på, og hvilke tester de har gjen­nom­ført og bestått.

Process

Hvis du vil få enda mer ut av guidene dine og da deres Info­Cap­tion til et nytt nivå, kan du velge å legge til Pros­ess. Ved hjelp av Pros­ess får bedriften helt nye muligheter til å kunne beskrive hvor­dan dere job­ber, på en helt ukom­plis­ert måte. Pros­essene teg­nes rett i net­tle­seren og for­di de lagres i lenker kan de enkelt redi­geres og holdes opp­daterte. Ved hjelp av guider beskriv­er pros­essene ikke bare innterne aktiviteter men også hvor­dan aktivitetene skal gjen­nom­føres.


Våre kunder forteller

Info­Cap­tion har blitt imple­mentert i tusen­vis av pros­jek­ter i offentlig sek­tor, næringsliv og hos sys­tem­leverandør­er. Til høyre kan du se noen av våre kun­der fortelle om hvor­dan Info­Cap­tion har hjulpet deres bedrift å fun­gere bedre.Eksempel på kunder


InfoCaption

Info­Cap­tion ble startet i 2002 og er et sven­sk pro­gram­vare­sel­skap med 17 medar­bei­dere i Stock­holm, Gøte­borg, Sand­viken og Oslo. Vår løs­ning for kunnskapsstøtte bidrar til at hun­drevis av bedrifter fun­ger­er bedre hver eneste dag.

Vår filosofi

  • Enkle løs­ninger på kom­plis­erte prob­le­mer
  • Utvikle mot virke­lige behov
  • Håndter­bare del­er av gan­gen?
  • Full nyt­tever­di fra dag én


Medarbeidere

Malin Lundqvist

Malin Lundqvist

Sal­gsans­varlig

malin.lundqvist@infocaption.com +46 0705 52 82 28

John Scheja

John Scheja

Pro­duk­tredak­tør

john.scheja@infocaption.com +46 709 68 90 23

Adam Eriksson

Adam Eriksson

Pro­duk­tekspert og kun­de­coach

adam.eriksson@infocaption.com +46 706 27 29 31

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

VD

nilserik.wallman@infocaption.com +46 705 13 69 94

Zakaria Sabra

Zakaria Sabra

Utvikler

zakaria.sabra@infocaption.com +46 735 32 74 33

Emma Jerklind

Emma Jerklind

Kun­deans­varlig

emma.jerklind@infocaption.com 0702–70 22 21

Zid Eriksson

Zid Eriksson

Utvikler og sup­port

zid.eriksson@infocaption.com +46 702 75 75 21

Sondre Hølaas

Sondre Hølaas

Pro­duk­tekspert og kun­de­coach

sondre.holaas@infocaption.com +47 924 98 994

Robin Larsson

Robin Larsson

Utvikler

robin.larsson@infocaption.com +46 73 0303 945

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Utvikler

magnus.nilsson@infocaption.com +46 702 60 31 22

Havar Ameen

Havar Ameen

Utviklingsans­varlig

havar.ameen@infocaption.com +46 704 30 09 06

Jonatan Saari

Jonatan Saari

Sup­por­t­ans­varlig

jonatan.saari@infocaption.com +46 703 41 61 69

Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Pro­duk­tekspert og kun­de­coach

stefan.ekeroth@infocaption.com +46 702 55 22 66

Peter Jäderlund

Peter Jäderlund

Utvikler

peter.jaderlund@infocaption.com +46 734 22 45 45

Morten Spaniland

Morten Spaniland

Marked­sans­varlig

morten.spaniland@infocaption.com +47 917 57 682

Niklas Rosén

Niklas Rosén

Pro­duk­tekspert og kun­de­coach

niklas.rosen@infocaption.com +46 702 62 59 32

Petter Lundqvist

Petter Lundqvist

Pro­duk­tekspert og kun­de­coach

petter.lundqvist@infocaption.com +46 738 48 84 89

Filip Bång

Filip Bång

Utvikler

filip.bang@infocaption.com +46 706 27 25 27

Send en mail

info@infocaption.com

v

Ring oss

+46 08–27 15 45

u

Se supportportal

infocaption.com/support