InfoCaption - Interaktiva guider | Micro-learning | Nano-learning

InfoCaptions olika delar

Guide

Guider­na är kär­nan i Info­Cap­tion och det allt­ing byg­ger på. Det är tydli­ga instruk­tion­er som du snabbt och enkelt ska­par själv. Med hjälp av film, bilder och text förk­larar dina guider hur man ska arbe­ta. Guider­na kan pre­sen­teras på en sök­si­da, en por­tal eller inte­gr­erat på ert eget intranät. Oavsett hur de pre­sen­teras har de en sak gemen­samt – de är levande doku­ment som alltid hålls upp­dat­er­ade och aktuel­la.


Track

Med hjälp av Track kan du föl­ja upp använ­dan­det av guider­na på indi­vid­nivå, och med enkla medel se vad använ­dar­na har lärt sig. Genom kop­pling till er använ­dark­at­a­log pre­sen­teras infor­ma­tion om vil­ka guider använ­dar­na tit­tat på, och vil­ka tester de klarat av.

Process

Om du vill få ut ännu mer av dina guider och ta ert Info­Cap­tion till en ny nivå, kan du väl­ja att läg­ga till Process. Med hjälp av process får din verk­samhet helt nya möj­ligheter att på ett okom­plicer­at sätt beskri­va hur ni arbe­tar. Processer­na ritas direkt i web­bläsaren och efter­som de sparas i länkar kan de enkelt redi­g­eras och hål­las upp­dat­er­ade. Med hjälp av guider beskriv­er processer­na inte bara ingående aktiviteter utan ock­så hur aktiviteter­na ska utföras.


Våra kunder berättar

Info­Cap­tion har imple­menter­ats i tusen­tals pro­jekt inom offentlig sek­tor, näringsliv och hos sys­tem­lever­an­tör­er. Till höger berät­tar några av våra kun­der hur Info­Cap­tion hjälper deras verk­samheter att fungera bät­tre.Exempel på kunder


InfoCaption AB

Info­Cap­tion star­tades 2002 och är ett sven­skt pro­gram­varuföre­tag med 17 medar­betare i Stock­holm, Göte­borg, Oslo och Sand­viken. Vår lös­ning för kun­skap­stöd Info­Cap­tion hjälper hun­dratals verk­samheter att fungera bät­tre var­je dag.

Vår filosofi

  • Enkla lös­ningar på kom­plexa prob­lem
  • Utveck­la mot verk­li­ga behov
  • Hanter­bara delar åt gån­gen
  • Full nyt­ta från dag ett


Medarbetare

Malin Lundqvist

Malin Lundqvist

VD

malin.lundqvist@infocaption.com +46 0705 52 82 28
John Scheja

John Scheja

Pro­duk­tredak­tör

john.scheja@infocaption.com +46 709 68 90 23
Adam Eriksson

Adam Eriksson

Pro­duk­t­ex­pert och kund­coach

adam.eriksson@infocaption.com +46 706 27 29 31
Robin Larsson

Robin Larsson

Utveck­lare

robin.larsson@infocaption.com +46 73 0303 945
Zakaria Sabra

Zakaria Sabra

Utveck­lare

zakaria.sabra@infocaption.com +46 735 32 74 33
Emma Jerklind

Emma Jerklind

Kun­dans­varig

emma.jerklind@infocaption.com +46 702–70 22 21
Zid Eriksson

Zid Eriksson

Utveck­lare och sup­port

zid.eriksson@infocaption.com +46 702 75 75 21
Sondre Hølaas

Sondre Hølaas

Pro­duk­t­ex­pert och kund­coach

sondre.holaas@infocaption.com
 +47 924 98 994

Peter Jäderlund

Peter Jäderlund

Utveck­lare

peter.jaderlund@infocaption.com +46 734 22 45 45
Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

Coach

nilserik.wallman@infocaption.com +46 705 13 699

Havar Ameen

Havar Ameen

Utveck­lingsans­varig

havar.ameen@infocaption.com +46 704 30 09 06
Jonatan Saari

Jonatan Saari

Sup­por­t­ans­varig

jonatan.saari@infocaption.com +46 703 41 61 69
Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Pro­duk­t­ex­pert och kund­coach

stefan.ekeroth@infocaption.com +46 702 55 22 66
Filip Bång

Filip Bång

Utveck­lare

filip.bang@infocaption.com +46 706 27 25 27
Morten Spaniland

Morten Spaniland

Mark­nad­sans­varig

morten.spaniland@infocaption.com +47 917 57 682
Niklas Rosén

Niklas Rosén

Pro­duk­t­ex­pert och kund­coach

niklas.rosen@infocaption.com +46 702 62 59 32
Petter Lundqvist

Petter Lundqvist

Pro­duk­t­ex­pert och kund­coach

petter.lundqvist@infocaption.com +46 738 48 84 89
Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Utveck­lare

magnus.nilsson@infocaption.com +46 702 60 31 22
v

Ring oss

08–27 15 45
u

Se supportportal

infocaption.com/support