Hur löser ni dagligt lärande i er verksamhet? - InfoCaption

Hur löser ni dagligt lärande i er verksamhet?

av | Okt 13, 2017 | dagligt lärande

Dagligt lärande kan låta job­bigt, men det är det enklaste sät­tet att lära sig något på!

En av utmaningar­na i organ­i­sa­tion­er i dag är att infor­ma­tion allt snab­bare blir utdat­er­ad och därmed är det svårt att hål­la medar­be­tar­na upp­dat­er­ade. Kurs­for­men blir för trög och för kost­sam, speciellt när det gäller ruti­n­er, process­er och vägled­ningar som ändras ofta. Dessu­tom är det ofta olämpligt att i detalj lära sig en lös­ning som du kanske använ­der säl­lan och med ojäm­na mel­lan­rum. Själ­va begrep­pet dagligt lärande har två delar; dels att man får den kun­skapen som man behöver var­je dag, och dels att man lär sig av det. Ovan­på det lig­ger att man lär sig bäst om man lär sig något var­je dag.

Såhär kan infor­ma­tion­shö­gen se ut i ett före­tag…

Och så finns det e-learning

Även om man har bra inten­tion­er och tänker i förväg vid upphan­dling hand­lar e-learn­ing skräm­mande ofta om att slip­pa vara när­varande på en kurs med ett tråkigt ämne och att man hellre gör det själv på sin dator. Men om man inte rik­tigt vill lära sig så har man säm­re upp­märk­samhet under utbild­nin­gen och även fast man gör det på sina egna vil­lkor tar man inte till sig det man ser och hör helt och hål­let. Dessu­tom är infor­ma­tio­nen ofta näs­tan omöjlig att hit­ta efteråt då den lig­ger inlåst i ett LMS, det är raka mot­sat­sen till hur man letar efter infor­ma­tion idag. När man undrar hur man gör något är det förs­ta stäl­let man besök­er Google. Man hit­tar kanske en genomgång på Youtube eller ett inlägg på ett forum som beskriv­er hur man gör det och vips så har man fått lös­nin­gen. Den bäs­ta moti­va­tio­nen för lärande har alltid var­it behov. Om infor­ma­tio­nen som man behöver hade var­it till­gäng­lig när man behöver den hade inlärn­ing­sprocessen i prin­cip skött sig själv.

Uppdaterad information

Infor­ma­tions­del­ning på det sät­tet funger­ar bäst när infor­ma­tio­nen som man behöver i varda­gen lig­ger lät­till­gäng­lig. Det är inte bara när du behöver veta något om det speci­fi­ka ekonomisys­temet som du bara använ­der två gånger om året som du letar upp kun­skap.

Nor­men i dag är att man köper in ett dyrt e-learn­ingssys­tem som hand­lar om ett speci­fikt tema, och använ­der det­ta sys­tem på ett kurs­lik­nande sätt. Sys­te­men blir större och större, för när man har beta­lat för det kan man ju lika gär­na läg­ga till en liten del om näs­ta ämne ock­så. Och lägg till lite av det här, och lite av det där. Sys­te­men blir även snyg­gare och snyg­gare, och det läg­gs myck­et pen­gar på att det man pro­duc­er­ar inte ska se så tråkigt ut att de som behöver det inte kom­mer att använ­da det. Men tänk efter — behöver man verk­li­gen läg­ga miljon­er kro­nor på att e-learnin­gen ska se fräsch och till­ta­lande ut? Om man verk­li­gen, verk­li­gen behöver infor­ma­tio­nen bor­de den väl upp­fat­tas rel­e­vant ändå? Utbild­nin­gen funger­ar inte bät­tre för att den ser snygg ut, en utbild­ning funger­ar bäst när man behöver den.

…Men om det görs på rätt sätt kan infor­ma­tio­nen bli myck­et mer till­gäng­lig.

Lär dig något varje dag

Hjär­nan funger­ar bäst när man lär sig något var­je dag. Även om man ofta kan söka upp den infor­ma­tion man behöver, och på det sät­tet lära sig något nytt, kan man även använ­da ett push-train­ingsys­tem – ett sys­tem för micro- eller nano-learn­ing. Med push-train­ing kan man sät­ta upp mål­grup­per och infor­ma­tion och sedan kop­pla ihop dem. Man kan skic­ka ut e-post eller noti­fika­tion­er som upp­ma­nar mål­grup­pen till att tit­ta på mate­ri­alet och när de gör så lagras deras ses­sion­er. På så sätt kan man säk­er­stäl­la att dom får med sig infor­ma­tio­nen och lär sig något nytt.

Det är en bra ersättare av den klas­siska e-learnin­gen, som ofta tar en stor del av dagen att genom­föra, för att man då kan läg­ga tre-fyra minut­er på att tit­ta på en del av en större kurs, och göra klart kursen under några dagar eller veck­o­rs tid istäl­let. Mate­ri­alet lig­ger självk­lart lätt till­gäng­ligt uti­fall att man behöver det. Man behöver ju tän­ka på att lärande funger­ar bäst när man behöver det.

 

Vi män­niskor har i alla tider lärt oss genom att lösa prob­lem, bli bät­tre bit för bit och först i efter­hand inse att vi byg­gt vad som kallas ”kom­pe­tens”, med push-train­ing kom­mer utbild­ningss­ce­nar­i­ot när­mare den­na naturli­ga läro­mod­ell, män­nisko­r­na får lättare att ta till sig infor­ma­tio­nen och verk­samheter­na får en större fri­het att ändra arbetssätt och metoder då man har ett effek­tivt sätt att ändra kun­skapen hos dess medar­betare.

Andra källor om ämnet

learningsolutionsmag.com

forskning.no


Följ oss på:


Skriv­en av:

Sondre Hølaas

Son­dre job­bar som kund­coach och pro­duk­t­ex­pert. Han tyck­er det är väldigt spän­nande och roligt att hjäl­pa organ­i­sa­tion­er att dela den infor­ma­tion som behövs var­je dag. En hob­by han har är att ta analo­ga bilder och framkalla själv — ju större for­mat desto bät­tre.

Vad är InfoCaption?

Info­Cap­tion är ett sys­tem som hjälper verk­samheter att doku­mentera, dela och hit­ta kun­skap, och vi vill gär­na att ni ska pro­va det själ­va. Vi lär er gär­na om lös­nin­gen och tit­tar på hur vi kan hjäl­pa till att göra er kun­skapsvardag lite lättare, eller så kan ni pro­va sys­temet på egen hand.

Det vill jag veta mer om!

More articles