Licensnivåer i InfoCaption | Licensernas omfattning beroende av behov

Funktioner i olika licensnivåer

Licensnivå

Helpdesk* Pro­jek­tli­cens** Enter­prise*** Sys­tem-lever­an­tör****

GUIDE

Step By Step guide (Screen recordings)

* Spela in hela eller delar av skärm via web­b­gräss­nit­tet (Win­dows)
* Spela in ljud sam­tidigt eller lägg på efter inspel­ning (Win­dows)
* Redi­ger­ing av guide efter pub­licer­ing (Win­dows)
* Avancer­ad redi­ger­ing (Win­dows)
* Enkel redi­ger­ing av ljud (Win­dows)
* Oli­ka typer av play­ers beroende på behov
* Mall­styrn­ing av utseende på t.ex tex­tru­tor
* Avancer­ad pro­duk­tion och redi­ger­ing av eleearn­ing­baser­at mate­r­i­al

 Textguider

* Mall­styrd
* Import av Word­doku­ment
* Batchim­port av Word­doku­ment
* Info­ga bilder
* Info­ga och bäd­da in con­tent från extern käl­la
* Info­ga och bäd­da in guider
* Info­ga snap­shots direkt från edi­torn (Win­dows)

Snabbguide (IRL video)

* Uppladdning av video

Övriga recordingfunktioner

* Inci­den­trecorder (Win­dows)
 * Quick­recorder (Win­dows)  
 
 
 

 Samlingsguider (Outlines)

 

 Kunskapstester

 

 MicroLearning med Push Training

 

 Mobilitet

* Mobi­lan­pas­sad sök­si­da
* Pro­duk­tion av snab­bguider med uppladdning av video
* Pro­duk­tion av Textguider

 Sök

* Val­fritt antal verk­samhetsspeci­fi­ka
sök­si­dor
* Inbäd­dade sök­si­dor i ex Share­point
* Grafisk anpass­ning
* Top­plis­tor
* Verk­samhetsspeci­fik guide­por­tal (URLer)
* Befat­tningsspeci­fik por­tal med processkop­pling (Kop­plat till indi­vid)
 
Option­al
 
Option­al

 Bakgrundssystem

 Till­gång – Säk­er­het
* User­login
* SSO
* Brand­vägg – IP-fil­trering
 Rank­ings – Feed­back
* Stan­dard
* Anpas­sade Feed­back
 Guidead­min­is­tra­tion
* Admin­istr­era flera guider sam­tidigt
 Ser­ver­set­up
* OnPremis­es
* Cloud
 
 VideoEn­cod­ing
* OnPremis­es via smar­ten­cod­ing eller intern ecod­ingserv­er.
* Cloud encod­ing till HD (smar­ten­cod­ing)
 Grafisk anpass­ning
* Sök­si­da
* Play­ers
 Under­håll och work­flow
 * Cyk­liskt under­håll av guider med noti­fier­ing
 * Mod­erering (god­kän­nan­de­process)  
 
 
 

 Integration

 
 
 
 
 * Inbäddning av guider
 * Inbäddning av sök­si­dor
 *Hel­proutes för inte­gra­tion med ex app­lika­tion­er
 * Inte­gra­tion Share­point och andra CMS
ITSM och CRM (anpass­ningar via inte­gra­tionsramverk)
* Sökn­ing vid reg­istrering av ärende  
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
Option­al
* Info­ga guide direkt i app­lika­tion  
Option­al
 
Option­al
Option­al
 
Option­al
* Söka efter guide direkt i app­lika­tion  
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
* Ska­pa guide direkt från app­lika­tion  
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
* Automa­tisk upp­da­ter­ing av ären­desta­tus vid self­ser­vice  
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
 API  
 
 
 
 

 Statistik

* Omatchade sökningar
 
* Sta­tis­tik på indi­vid­nivå för guider och kun­skap­stester
 
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
* Sta­tis­tik på guidenivå  
 

Domänhantering

* Val­fritt namn under domä­nen info­cap­tion
* Eget dom­nä­namn

Övrigt

* QR -koder på alla länkar som ska­pas

Standardguider

* Möj­lighet för ned­laddning på egen serv­er
* Fri använd­ning av pro­duc­er­ade stan­dard­guider

 PROCESS 

* Desci­sions tree utan sim­banor
* Processkar­tor med roller
 
Option­al
* Ver­sion­shanter­ing av processkar­tor
 
Option­al
 * Över­sik­tsvy av process­er (kom­mande)
 
Option­al
 * Medar­be­tar­por­tal
 
Option­al
 

TRACK

* SCORM -export av Steg för Steg guider
* Import av LMS-kurs Scorm 1.2 i web­b­gränss­nitt
 
Option­al
 
Option­al
 
Option­al
* Ana­lyz­er för rap­porter
 
Option­al
 
Option­al
 
Option­al

Support

* Self­ser­vice sup­port
* Mail­sup­port
* Per­son­lig sup­port och coach­ing

* Helpdesk innebär fri pro­duk­tion­srätt för alla inom helpdesk. Fri dis­tri­b­u­tion­srätt inom organ­i­sa­tio­nen.
** Pro­jekt innebär licen­sier­ing för ett speci­fikt sys­tem eller del av verk­samhet. Fria pro­duk­tions och dis­tri­b­u­tion­srät­tigheter inom pro­jek­tet.
*** Enter­prise innebär att plat­tfor­men nyt­t­jas helt fritt avseende pro­duk­tion och dis­tri­b­u­tion.
**** Sys­tem­lever­an­tör­er som pro­duc­er­ar till sina kun­der.