Helpdesk

Sup­port dygnet runt

Info­Cap­tion är ett sys­tem för dig­i­talt lärande och Knowl­edge Man­age­ment där fokus lig­ger på innehål­let och möj­lighet att dela kun­skap. Pro­duc­er­ade guider görs sök­bara för slu­tan­vän­dar­na, men kan med fördel även använ­das internt inom sup­por­t­or­gan­i­sa­tio­nen. Vi arbe­tar utifrån de erfaren­heter vi fått genom åren och kallar vårt arbetssätt The IC way, som delvis är inspir­erat av KCS. Med Info­Cap­tion får man inte bara effekt i helpdesk utan når på bred­den ut i verk­samheten genom de möj­ligheter som finns kring utbild­ning och process­doku­men­ta­tion.

 

Minska support

Min­s­ka sup­port genom self­ser­vice och ped­a­gogiska guider

Snabb produktion

Snabb och enkel pro­duk­tion ger ett levande mate­r­i­al

I

Olika typer av guider

Oli­ka typer av guider beroende på behov


p

Ett kompatibelt system

Ett sys­tem för utbild­ning, doku­men­ta­tion och sup­port

Supportportal och söksidor

Smar­ta sök­si­dor, anpass­nings­bar sup­port­por­tal baser­ad på wid­gets och inbäddnings­bara sök­si­dor gör det enkelt för använ­daren att hit­ta rätt infor­ma­tion

Intern kunskapsöverföring

Effek­tiv intern kun­skap­söver­föring för best prac­tise etc


\

Spela in buggar

Dok­mentera Inci­den­ter och bug­gar med Inci­den­trecorder

+

Integration

Inte­gr­era med andra sys­tem via SSO, API­er och Plu­g­ins

Statistik

Följ upp använd­ning av guider ända ner på indi­vid­nivå


U

Kvalitet

Via ett fler­tal funk­tion­er kan kun­skaps­datab­sen hål­las upp­dat­er­ad och kvalitet i pro­duc­er­at mate­r­i­al upp­nås

P

Standardguider

Använd de färdig­pro­duc­er­ade stan­dard­guider­na för bla Microsoft Office