Incident Recorder

Inci­dent Recorder hjälper använ­daren genom att låta använ­daren spela in ett fel i en app­lika­tion och skic­ka fil­men till helpdesk får sup­port­a­gen­ten bety­dligt högre förståelse för prob­lemet. Den­na enkla men väldigt effek­ti­va funk­tion används ock­så när man tes­tar ett sys­tem och blir då en del av test­doku­men­ta­tio­nen. En utveck­lare som får se ett prob­lem i sin hel­het har myck­et enklare att förstå innehål­let och lösa prob­lemet.