InfoCaption hos kommuner

Info­Cap­tion har mån­ga års erfaren­het av att förse kom­muner med rätt verk­tyg och metoder för att kun­na fyl­la sin egen kun­skap­splat­tform med innehåll.

%

av Sveriges kommuner använder InfoCaption

kommunanställda skapar guider med InfoCaption för att dela med sig av sin kunskap

gånger i snitt varje dag öppnas en guide av en kommunanställd

|

Tack vare intro­duk­tion­sut­bild­nin­gen som vi ska­p­at i Info­Cap­tion har vi halver­at tiden som vi läg­ger på utbild­ning för nyanställ­da.

Håkan Ced­erqvist, IKT-ped­a­gog, Kum­la kom­mun

 


|

Med hjälp av Info­Cap­tion har vi ständigt upp­dat­er­ad infor­ma­tion som hjälper både Kon­tak­t­cen­ter och med­bor­garkon­toren till ett enklare arbete.

Jose­fine Jensen, Grup­pledare Kon­tak­t­cen­ter, Botkyr­ka kom­mun


|

Med guider fly­t­tade våra använ­dare själ­va till Windows10 och Office365. Ped­a­gogiskt, kom­mu­nika­tivt och resurs­be­sparande!

Marie Louise Här­lin, IT-staben Kom­munled­ningskon­toret, Upp­lands-Bro kom­mun

|

Att under­lät­ta för våra använ­dare genom guider effek­tivis­er­ar både deras och vårt arbete.

Therése Spjelka­vik, Ser­vicetekniker, Kom­mu­nalför­bun­det ITSAM


|

Vi hanter­ar 30 % av våra sup­port­ären­den via Info­Cap­tions guider.

Nisse Walde­feldt, För­valt­nings­di­rek­tör,
Intraser­vice Göte­borgs stad

 

Med sup­port­guider hjälper vi mån­ga, hjälper enkelt, hjälper rätt, hjälper smart och hjälper på sikt.

Mar­tin Abram­son och Ani­ta Hoff, Utbild­nings­för­valt­nin­gen, Stock­holms stad


|

Med Info­Cap­tion kan våra medar­betare genom­föra utbild­ningar vid sin dator när de har tid, och vi slip­per ta in vikari­er.

Jen­ny Hulan­der, Utveck­lingsledare, Ulrice­hamns kom­mun81 kommuner, 783 guideproducenter — tusentals bra exempel

Flex­ite-avvikelser — Sundsvall Kom­mun

 


Ansökan — Skaraborg

 


Felan­mälan till IT-ser­vice — Kum­la kom­mun

 


Nyheter i Per­son­ec — Kum­la kom­mun

 


Hantera en aktu­alis­er­ing — Härnösands kom­mun

 


E-hand­bok för Rain­dance — Vårdår­da och Her­rljun­gas kom­mun

 

Aktivera OneDrive och kopiera dina fil­er och map­par från U: till OneDrive — Umeå Kom­mun

 


Utskrift till kort­skri­vare med kort eller tagg — Skövde Kom­mun


Vi gillar kunskapsdelning

Kom­muner gör myck­et lika, och det är som bekant lite onödigt att uppfinna hjulet om och om igen. Där­för till­han­dahåller vi en plat­tform där kom­muner kan dela med sig av och ta del av guider.