Ett kompatibelt system för olika användningsområden

Ett kompatibelt system

Var­je e-guide som pro­duc­eras får ett unikt ID vilket gör den kom­pat­i­bel.
När e-guiden behöver upp­dat­eras, exem­pelvis vid en ny ver­sion av ett sys­tem,
behöver man inte ge använ­dar­na något nytt mate­r­i­al  länken är alltid den­sam­ma!
E-guider­na kan via länkar­na paketeras till utbild­ningar eller inte­gr­eras direkt i en
app­lika­tion eller på webb­si­dor.
E-guider kan ock­så kop­plas till ett kun­skap­stest för att automa­tiskt gener­era en
studieplan utifrån använ­darens kun­skap­sluck­or.

Alla rela­tion­er mel­lan e-guider­na håller Info­Cap­ton koll på,
vilket gör att sys­temet varnar om man exem­pelvis försök­er ta bort en e-guide som ingår i en kurs.


Tidi­gare har vi skick­at ut PDF:er med infor­ma­tion och ett av det störs­ta prob­le­men med det var att om man ändrade någonting I efter­hand så var det svårt att få ut den infor­ma­tio­nen till alla de som redan sparat ner PDF:en eller skriv­it ut den. Med guider­na blir det myck­et enklare att ändra sådan här typ av infor­ma­tion i efter­hand och det slår igenom hos alla använ­dare. När man skickar ut någonting till 50 000 använ­dare är det väldigt vik­tigt att kun­na rät­ta ett litet fel som kan ver­ka litet men har väldigt stor påverkan när det hand­lar om så mån­ga använ­dare.

Tobias Pet­ters­son Öien

Sys­tem­för­valtare, Intraser­vice Göte­borgs stad