Byg­g­bran­schens utveck­ling och dig­i­talis­er­ing har kom­mit långt. Före­tag i byg­gsek­torn vän­der nu blickar­na mot ett nytt område som har en enorm poten­tial att det öka effek­tiviteten: dig­i­talis­er­ing av verk­samhetens kun­skap. Det­ta är den naturli­ga fort­sät­tnin­gen på den dig­i­talis­er­ing­sprocess som inletts inom infor­ma­tion­shanter­ing och admin­is­tra­tion.

Info­Cap­tion är ett verk­tyg som gör pre­cis det­ta och som idag används av flera av de ledande aktör­erna i byg­gsek­torn, däri­b­land Skan­s­ka, NCC, Lindab, bran­chor­gan­i­sa­tio­nen Beast med flera. Organ­i­sa­tion­er som alltid satt kun­skap­shanter­ing och utbild­ning högt på agen­dan.

Resul­tat­en upp­nås genom att verk­samhetens utförare blir mer sam­spelta i sitt arbete. Att de vet vad som gäller och vad de förvän­tas göra redan från dag ett. Hanter­ing av utbild­ning blir automa­tis­er­at och kun­skap­snivån i verk­samheten ökas kon­tin­uerligt med full mät­barhet.

Genom att medar­be­tar­na är mer sam­spelta och raskt hit­tar den infor­ma­tion de behöver pre­cis när de behöver den får de mer tid till att utföra sitt fak­tiska jobb. Var­je medar­betare har all nöd­vändig kun­skap satt i sys­tem så att de når sina mål sam­tidigt som man kan föl­ja upp kun­skapsmålen cen­tralt per mål­grupp.

Det blir därmed möjligt att på ett doku­menter­at sätt garan­tera viss kun­skap­snivå hos medar­betare och under­kon­sul­ter vid använd­ning av stan­dard­er som BF9K eller andra led­ningssys­tem. Pra­ta med oss om hur ni kan öka effek­ten på det ni gör i er verk­samhet!

Har du modet att digitalisera byggbranschens kunskap? Kontakta oss!