InfoCaption Guide

Interaktiva Guider är kärnan i InfoCaption

De Inter­ak­ti­va Guider­na är kär­nan i Info­Cap­tion. Inter­ak­ti­va guider är ett kost­nad­sef­fek­tivt hjälpmedel vid exem­pelvis inter­nut­bild­ning, eTrain­ing,
e-sup­port mm.,och hjälper de som vill dela med sig av sin kun­skap att göra det. Sam­tidigt är inter­ak­ti­va guider till stor hjälp för de som letar efter infor­ma­tion
att hit­ta den på ett smidigt sätt, och att få den pre­sen­ter­ad på ett lät­tbe­gripligt, visuellt och över­skådligt sätt.

Snygga Interaktiva guider med text, bild ‚film och skärminspelningar

De som till exem­pelvis vet hur en arbet­suppgift går till kan enkelt beskri­va sina egna arbetssätt
eller arbetsmo­ment genom att ska­pa inter­ak­ti­va guider. Guider­na vis­ar i sin tur slu­tan­vän­daren i en enkel Steg för Steg process hur det hela går till.
Guider­na kan bestå av text och bild, skär­min­spel­ningar eller vide­ofilmer.

Utformade efter ert behov

De kan vara utfor­made som kun­skap­stester eller e-hand­böck­er, beroende på vad du vill förmed­la.
Guider­na kan sedan använ­das för att informera nya använ­dare om hur man använ­der ett helt nytt sys­tem eller som stöd för erfar­na använ­dare som behöver
hjälp med delar av ett arbetsmo­ment. Alla guider sam­las på en sök­si­da för att använ­dar­na ska kun­na hit­ta det stöd de behöver på över­skådligt sätt.
Var­je guide som pro­duc­eras får ett unikt ID vilket gör den kom­pat­i­bel så att när guiden behöver upp­dat­eras, exem­pelvis vid en ny ver­sion av ett sys­tem,
behöver man inte ge använ­dar­na något nytt mate­r­i­al — länken är alltid den­sam­ma!

Steg för Steg guider

Steg-för-steg-guider­na är själ­va hjär­tat i Info­Cap­tion, och det var där allt­ing bör­jade år 2002. Genom att spela in skär­men ska­par du enkelt steg som du sät­ter ihop till en ped­a­gogisk instruk­tion­s­guide. Inspel­nin­gen kan redi­g­eras och för­ty­dli­gas med text, markör­er och ljud. Befintli­ga Pow­er­Point-pre­sen­ta­tion­er kan importeras och var­vas med inspel­ningar för att ska­pa utbild­nings­ma­te­r­i­al. Att ska­pa en guide är så enkelt att det inte tar myck­et län­gre tid än att visa hur man utför uppgiften. Steg-för-steg-guider­na hjälper använ­dar­na att utföra en viss uppgift i ett sys­tem genom att visa pre­cis hur man ska göra steg för steg, men utan att tvin­ga någon att tit­ta på sådant man redan kän­ner till. Man tit­tar bara på de steg man behöver, och får den hjälp man behöver.

Textguider

Textguider är tydli­ga “text-och-bild-baser­ade instruk­tion­er” som pro­duc­eras och redi­g­eras effek­tivt genom att kom­bin­era text, bilder, skär­m­dumpar och steg-för-steg-guider. Med det inbyg­g­da verk­tyget “Hot spot” kan du förk­lara oli­ka fält i ett sys­tem (se exem­pel här). Textguide­v­erk­tyget hjälper er ock­så att ta till vara era PDF- och Word-doku­ment genom att pub­licera dem på sök­si­dan — alla på en gång.

Kunskapstest

I ett kun­skap­stest kan använ­dar­na enkelt tes­ta sina kun­skaper. Testet byg­gs upp av fri­text-, bild- och fler­vals­frå­gor som du kom­binerar efter eget önskemål. Utifrån testre­sul­tatet ska­pas en indi­vidu­ell studieplan med guider och doku­ment som använ­daren rek­om­menderas att tit­ta på lite extra. Använ­dar­nas resul­tat i tester­na kan ock­så föl­jas upp med hjälp av kom­po­nen­ten Ana­lyz­er.

E-handböcker

Guider­na kan paketeras på oli­ka sätt för att nå en viss mål­grupp eller för att kom­ma ut med ett bud­skap. Kom­bin­era exem­pelvis ihop en hand­bok för nyanställ­da eller en över­sikt inför imple­menterin­gen av ett nytt sys­tem. Var­je paket får en unik länk, och upp­dat­eras automa­tiskt när du ändrar i någon av de ingående guider­na.

Söksida

Med Info­cap­tion kan du inte bara ska­pa guider — sys­temet ser ock­så till att mate­ri­alet du ska­par blir till­gäng­ligt och kom­mer till nyt­ta. Alla guider sam­las näm­li­gen på en sök­si­da för att använ­dar­na ska kun­na hit­ta det stöd de behöver på ett och sam­ma ställe. En av Info­Cap­tions styrkor är dess sök­mo­tor som sorter­ar resul­tat­en på rel­e­vans enligt ett avancer­at poängsys­tem. Det bety­der att använ­dar­na snabbt och enkelt hit­tar vägled­ning för det de behöver hjälp med. Sök­si­dan kan enkelt anpas­sas för att pas­sa organ­i­sa­tio­nens grafiska pro­fil.

Push training

Med hjälp av Push Train­ing kan du ska­pa kurspaket som automa­tiskt skickas ut till använ­dar­na — en del i taget. Du väl­jer ut vil­ka guider och tester som ska ingå i kursen och vil­ka e-post­mot­ta­gare som ska delta. Därefter anger du hur ofta uts­kick­en ska ske. Använ­daren får sedan en guide eller ett test åt gån­gen och kan på så sätt lära sig lite i taget. All aktivitet hos mot­ta­garen lagras och pre­sen­teras för admin­is­tratören vilket gör att uppföljn­ing sker med min­i­mal admin­is­tra­tion och kan använ­das för att bestäm­ma hur man ska gå vidare ur ett utbild­ningsper­spek­tiv. Ett van­ligt använd­ning­som­råde för Push Train­ing är kurs­er som säk­er­ställer att nyanställ­da har gått igenom nöd­vändig infor­ma­tion.

Ett källmaterial

För att erb­ju­da rätt stöd för använ­daren behöver utbild­nings- och sup­port­ma­te­r­i­al kon­tin­uerligt upp­dat­eras. Det kan ibland vara krång­ligt att ersät­ta gam­malt med nytt, men med Info­Cap­tion är det inget prob­lem. Var­je guide får ett unikt ID-num­mer som utgör en unik länk. Det spelar ingen roll hur mån­ga gånger en guide sedan redi­g­eras — länken är alltid den­sam­ma. På så sätt säk­er­ställs att använ­daren aldrig använ­der några gam­la ver­sion­er. För att se till att guider­na hålls upp­dat­er­ade kan de utrustas med noti­fika­tion­er som skickar en påmin­nelse när det är dags för en upp­da­ter­ing. Hela tiden arbe­tar du med ett och sam­ma käll­ma­te­r­i­al.

Dela guider

I Info­Cap­tion kan guider väldigt enkelt bäd­das in på exis­terande webb­si­dor, såsom intranät eller blog­gar. Här nedan syns ett exem­pel på en inbäd­dad steg-för-steg-guide.

Uppföljning

Följ upp vil­ka använ­dare som kol­lat på vilken guide, samt när och hur länge använ­daren kol­lat på den. Du kan ock­så ska­pa spår­bara kurspaket för oli­ka pro­jekt. Allt blir enkelt över­skådligt  Info­Cap­tions inbyg­g­da verk­tyg Ana­lyz­er.

interaktiva guider