Intern kunskapsöverföring

Ett stort behov inom helpdesk är den inter­na utbild­nin­gen av både ny och befintlig per­son­al. Genom att använ­da guider av oli­ka slag som mate­r­i­al ges löpande en naturlig inlärn­ing som är snabb och kost­nad­sef­fek­tiv. Var­för inte låta sys­temä­garen pro­duc­era guider som kan använ­das både internt och ut mot slu­tan­vän­dar­na?