Intern kunskapsöverföring

Mån­ga gånger behöver man dela den kun­skap som helpdesk och kon­sul­tor­gan­i­sa­tio­nen sam­lat på sig och genom att använ­da Info­Cap­tion får man en plat­tform för att snabbt ska­pa ett sök­bart och ped­a­gogisk mate­r­i­al. Man kan exem­pelvis beskri­va best prac­tise, erfaren­heter i sam­band med imple­menteringar, prepp inför kund­demos etc.  Nyanställd per­son­al kan bör­ja med att tit­ta på guider  för det sys­tem som lev­er­eras till kund, men även för inter­na ruti­n­er som ex tidrap­por­ter­ing och reseräkn­ing.