KCS inspererat Knowledge Management - InfoCaption

Knowledge Management

Till­gån­gen på infor­ma­tion ökar kon­tin­uerligt och det blir allt svårare att hit­ta rätt infor­ma­tion. Mån­ga gånger är det endast ett fåtal per­son­er som har kun­skapen, men de har inte verk­ty­gen att dela med sig på ett enkelt, effek­tivt och förståeligt sätt. För att kun­na hantera det­ta måste vi bör­ja dela kun­skap. Kun­skapen behöver göras till­gäng­lig på ett enkelt sätt och inte minst in ett for­mat om defac­to mot­ta­garen förstår.

 


Gartner Group och Forrester har kommit fram till att

%

av tiden som anställda i en organisation lägger på att leta efter information, hittar de inte den information de söker

%

av de anställda måste leta i fyra olika system innan de hittar rätt information

%

av de anställda säger att med ett bra stödssystem för Knowledge Management ökar produktivitet med upp till 30 %InfoCaption och KCS

Info­Cap­tion och vårt arbetssätt är inspir­erat av KCS, men vi har lagt till ytterli­gare några dimen­sion­er för att lev­er­era nyt­ta utöver KCS med fokus på proak­tivitet, lärande och indi­vidu­ell uppföljn­ing. Plat­tfor­men utökas kon­tin­uerligt med stöd för KCS. De gemen­sam­ma beröringspunk­ter vi har med KCS i dagsläget är

l

Produktion och produktionsflöden

  • Mall­baser­ade kun­skap­sar­tik­lar (våra guider)
  • Ska­pa Descionpaths med processverk­tyg
  • Paketera guider till utbild­ningspaket med Över­sik­ter
  • Use It, Flag it, Fix It, Add It (UFFA)
  • Roll­baser­at god­kän­nan­de­flöde.

Statistik

  • Över­gri­pande ska­pande och under­håll av guider
  • Antal sökningar och visade guider
  • Bidra­gande pro­du­cen­ter
  • Omatchade sökningar

Integration

Med Info­Cap­tion Inte­gra­tion Frame­work inte­gr­erar vi mot de fles­ta ITSM-plat­tfor­mar och CMS via öpp­na API­er eller plu­g­ins. Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion.

Om KCS

Knowl­edge-Cen­tered Sup­port (KCS) is a method­ol­o­gy that cre­ates sig­nif­i­cant ben­e­fit for infor­ma­tion or knowl­edge inten­sive orga­ni­za­tions. KCS is a set of prac­tices and process­es that focus­es on knowl­edge as a key asset of the orga­ni­za­tion. Devel­op­ment began in 1992 by the Con­sor­tium for Ser­vice Inno­va­tion;[1] a non-prof­it alliance of sup­port orga­ni­za­tions. Its premise is to inte­grate use of a knowl­edge base into the work­flow.