Exem­pel på kun­der

Kundberättelser

Med Pro­cy­do sparar vi myck­et pen­gar i bland annat min­skade resekost­nad­er och får bety­dligt kortare utbild­ningar sam­tidigt som vi får full kon­troll på våra använ­dare utan att belas­ta resurs­er i pro­jek­tet. Delt­a­gar­na får en myck­et bät­tre effekt av utbild­ningar­na de genom­för i utbild­ningslokalen på grund av att de redan har de grundläg­gande kun­skaper­na.

Elis­a­beth Kajhed

Axfood

Pro­cy­do är navet för infor­ma­tion­ssprid­ning i Kum­la kom­mun. Här finns guider och kurs­er om allt från det man behöver veta som nyanställd till hur vård- och omsorgsper­son­al skriv­er en genom­föran­de­plan. Utbudet av guider utökas ständigt och byg­gs upp av den exper­tis som finns i var­je verk­samhet. Med Pro­cy­do sparar våra medar­betare tid – både de som letar efter infor­ma­tion och de som vill dela med sig av sin kun­skap.

Håkan Ced­erqvist

Kum­la kom­mun

Utan Pro­cy­do skulle tryck­et vara myck­et högre på vår sup­por­t­or­gan­i­sa­tion med bland annat län­gre svarstider. Att guider­na är till­gäng­li­ga dygnet runt gör att vi kan ta hand om kun­den på ett mer kval­i­fi­cer­at vis både dag som natt. Att mer aktivt använ­da guider­na i ett proak­tivt syfte har ock­så visat sig ge myck­et goda effek­ter inför exem­pelvis ett årskifte då det blir extra hårt tryck i sup­port­en.

Hanne Berg

Hogia

Sedan vi bör­jade med Pro­cy­do Process har arbetet med process­er bliv­it enklare, och det behöver inte styras och läras ut i lika stor omfat­tning. Tack vare enkel­heten i verk­tyget behöver vi inte använ­da oss av proces­s­ex­pert­er på våra bolag. Den som vet hur man arbe­tar i processen kan ock­så rita den!

Anni­ca Pet­ter­son

Lindab

När man gör filmer kan man på ett enkelt sätt förk­lara väldigt myck­et. Skulle man förk­lara sam­ma sak i text så skulle det bli gan­s­ka job­bigt för folk att ta till sig. Efter­som vi delar upp filmer­na i steg kan man lätt repetera just den halvminuten som är intres­sant istäl­let för att spo­la fram och till­ba­ka, som man måste göra i lån­ga filmer.

Anders Heyle

Myn­digheten för sky­dd och bered­sakp

I Land­stinget i Upp­sala län kallar vi Pro­cy­do för en framgångssaga. Run­tom i organ­i­sa­tio­nen sit­ter omkring 100 per­son­er som pro­duc­er­ar guider för sina sys­tem – guider som vis­ar använ­dar­na pre­cis hur de ska gå till väga när de utför oli­ka uppgifter. Vid upp­da­terin­gen av beman­nings- och schemasys­temet BeSched skick­ades enbart en guide ut – ingen annan infor­ma­tion. På två dagar hade den guiden fått 4000 träf­far.

Anette Segerlund

Land­stinger Upp­sala Län