Kunskapstester

Med Info­Cap­tions kun­skap­stester säk­er­ställer du att använ­dar­na har rätt kun­skap genom ett antal oli­ka typer av frå­gor. Med hjälp av mod­ulen Track kan du ock­så föl­ja upp resul­tatet på indi­vid­nivå.

Kun­skap­stesten kan ock­så använ­das för kun­skapsin­ven­ter­ing för att automa­tiskt gener­era en studieplan utifrån ett antal guider.

Vi erb­jud­er kun­skap­stest regel­bun­det för att trä­na läkare att föl­ja vår antibi­otikarik­tlin­je. Testet är enkelt att pro­duc­era och lätt att rev­idera om man vill förnya frå­gor­na. Avsik­ten är att vi ska gå vidare och införa ett antibi­otikakörko­rt.

Anders Bengts­son Lundqvist

Infek­tion­släkare, Södra Älvs­borgs sjukhus, Borås