Kvalitet

Att hål­la en hög kvalitet i kun­skaps­data­basen vet vi lönar sig! Info­Cap­tion innehåller där­för en mängd funk­tion­er som hjälper till att åstad­kom­ma det.

Exem­pel på funk­tion­alitet är:

  • Giltighets­da­tum kan sät­tas per guide där pro­du­cen­ten blir noti­fier­ad när utgångs­da­tum när­mar sig
  • Mod­er­a­tion som innebär att guider inte blir sök­bara om de inte först god­känns av admin­is­tratör
  • Feed­back till pro­du­cen­ten både i form av rat­ing och som fri­text

Vi får en påmin­nelse om upp­da­ter­ing av guider­na en gång om året. Det kom­mer ett mail som säger att man behöver gå in och tit­ta igenom sin guide och aktivt väl­ja att pub­licera. Om man inte gör det så blir guiden inte sök­bar län­gre.

Nina Hög­st­edt

IT Ser­vice Man­ag­er – Ser­vicedesk and Inter­nal IT, Coor Ser­vice Man­age­ment