Månadens guide - oktober - InfoCaption

Månadens guide — oktober

av | Nov 1, 2017 | Månadens guide

Månadens bäs­ta guide kom­mer från Christi­na Nord­berg på Kungs­bac­ka Kom­mun. Christi­na har ska­p­at en guide som hjälper hennes medar­betare att job­ba med attes­trap­porter i kom­munens ekonomi­por­tal. Guiden är myck­et väl­gjord, genomtänkt och dessu­tom trevlig för använ­daren att tit­ta på efter­som den är grafiskt till­ta­lande. Christi­na beskriv­er själv behovet av guiden såhär:

"Jag gjorde guiden i en serie om attester för att förhopp­n­ingsvis göra det enklare att se befintli­ga reg­istr­erade attester. Bak­grun­den till serien är att vi såg ett behov av tydli­gare infor­ma­tion om attester och attestre­gler generellt. Det finns naturligtvis myck­et infor­ma­tion på vårt intranät men det­ta var ett bra kom­ple­ment till den befintli­ga infor­ma­tio­nen. Fig­uren i guiden är tänkt att lät­ta upp lite och vara som en lärare/kompis som föl­jer med och dyk­er upp då och då…"