Guide your way

Månadens guide

Var­je månad lyfter vi på Info­Cap­tion fram ett bra exem­pel ska­p­at med våra verk­tyg med syftet att ge inspi­ra­tion till både nya och erfar­na använ­dare.

 

Nomin­era till månadens guide

De bästa guiderna 2017

November

Clean­ing the Coor way” — Coor Ser­vice Man­age­ment

Oktober

Attes­trap­porter i ekonomi­por­tal­en — Kungs­bac­ka Kom­mun

September

Infor­ma­tion om Stock­holm Skol­webb — Stock­holms stad


Maj

Aktivera OneDrive — Umeå kom­mun


April

Utskrift till kort­skri­vare — Skövde kom­mun


Januari

Ansökan — Skaraborgs kom­mu­nalför­bund
De bästa guiderna 2016

November

Ansökan om pro­jekt- och före­tagsstöd — Jord­bruksver­ket


Oktober

Flex­ite-avvikelser — Sundsvalls kom­mun


September

Hand­bok för nya använ­dare av Rain­dance — Vårgår­da och Her­rljun­ga kom­mun


Augusti

Bruk av Radiome­ter — Nord­landssyke­huset


Juni

Attest fak­turerings­förslag — Sveriges lant­bruk­suni­ver­sitet


Maj

Grun­der­na i Per­son­ec självser­vice — Kum­la kom­mun


April

Hantera en aktu­alis­er­ing — Härnösands kom­mun


Skicka in en nominering till månadens guide