InfoCaptions öppna kurser 2017


8 november — Sundsvall

9:30–13:00

Det finns ock­så möj­lighet att sit­ta kvar hos oss på efter­mid­da­gen för att fort­sät­ta med det ni påbör­jat.

Registrering

Nu finns möj­ligheten för dig som använ­dare av Info­Cap­tion att kost­nads­fritt delta på öpp­na kurs­er under några val­da tillfällen under 2017. Du väl­jer själv vad du vill fokusera på under kurstillfäl­let och vad du vill lära dig mer om. Målet är att du ska kun­na utveck­la ditt sätt att arbe­ta med guider och process­er i ett forum med andra använ­dare. Låter det intres­sant? Anmäl dig redan idag till ett tillfälle som pas­sar dig. Vid anmälan, ange hur myck­et du tidi­gare arbe­tat med Info­Cap­tion genom att fyl­la i nivå. Du kan ock­så fyl­la i övri­ga önskemål på vad du vill fokusera på under kursen. Vi skickar bekräf­telse per e-post med mer infor­ma­tion gäl­lande ditt kurstillfälle. Först till kvarn!

OBS! Kurs­er­na är begrän­sade till två delt­a­gare per före­tag och år.