InfoCaption Portal

Info­Cap­tion Por­tal är en inter­ak­tiv befat­tnings­beskrivn­ing som utgår ifrån roller i verk­samhetens process­er. Genom att kop­pla före­tagets befat­tningar som utförare i processer­na — direkt i Info­Cap­tion eller via synkro­nis­er­ing med verk­samhetssys­tem — sam­las allt medar­betaren behöver för att skö­ta sitt jobb i ett sök­bart gränss­nitt. Info­Cap­tion Por­tal hjälper din verk­samhet genom att ge rätt infor­ma­tion till rätt medar­betare — och min­skar per­son­beroende kring infor­ma­tion.

För musen över rutor­na nedan för att få en förk­lar­ing av por­tal­ens respek­tive delar.