SCORM e-learning standard för Import och Export av guider - InfoCaption.
SCORM-standard

SCORM-standard

Inom e-learn­ing-bran­schen finns en stan­dard för att grup­pera och dela infor­ma­tion som het­er SCORM. SCORM-stan­dar­d­en används primärt för att exportera och importera kurs­er och tester mel­lan oli­ka plat­tfor­mar och verk­tyg.

 

 


InfoCaption och SCORM

Info­Cap­tion har stöd för både import och export av SCORM. Det innebär att de steg-för-steg guider, hand­böck­er och tester som pro­duc­eras i Info­Cap­tion enkelt kan exporteras till ett befintligt LMS (learn­ing man­age­ment sys­tem). På sam­ma sätt kan man ock­så importera redan pro­duc­er­at guide-mate­r­i­al gjort i ett LMS-verk­tyg till Info­Cap­tion. När det importer­ade mate­ri­alet bestående av anti­n­gen e-guider, e-hand­böck­er eller tester sedan är färdigim­porter­at och på plats, kan man enkelt dela det till slu­tan­vän­dar­na och föl­ja upp använd­nin­gen på indi­vidu­ell nivå med Info­Cap­tion Track.