Service

Vårt arbetssätt — enkla, fungerande metoder för del­ning av kun­skap. Beprö­vade, tes­tade och för­bät­trade sedan 2002. IC Way är resul­tatet av hun­dratals införan­de­pro­jekt av kun­skaps­del­ning, processkart­lagt och for­malis­er­at. IC Way är både vår pro­jek­t­mod­ell i kund­pro­jekt och hela den kun­skaps- och flödesmäs­si­ga grun­den för vårt före­tag.

I sam­band med imple­menterng använ­der vi av vår mod­ell för införande av av plat­form som byg­ger på mån­ga års Best prac­tide

BILD planer­ing — utbidl­ning- uppföljn­ing- mål etc etc

 

Importera befintlig kun­skap­sar­tik­lar.

Vi hjälper er att importera befintli­ga mate­r­i­al när ni byter till Info­cap­tion plat­form. Vi stä­dar och for­mat­er­ar i er kun­skaps­data­bas

Välkom­men att kon­tak­ta oss på service@infocaption.com för per­son­lig ser­vice kring ert Info­Cap­tion-använ­dande eller för att boka någon av våra tjän­ster nedan:

  • Vid ett utbild­ningstillfälle kom­mer vi från Info­Cap­tion till ert före­tag och sit­ter ner med er under en hel- eller halvdag och hjälper er med just era behov. Här får ni möj­lighet att frå­ga oss om tips och råd och vi ger er detal­jer­ad han­dled­ning i lugn och ro. Utbild­ningstillfäl­let är helt anpas­sat efter era önskemål och anspråk.

 


Ibland räck­er tiden helt enkelt inte till… Kanske finns det inte möj­lighet just nu att ska­pa de process­er och guider som ni önskar? Kanske vet ni inte hur ni ska byg­ga era guider på ett ped­a­gogiskt sätt? Ingen fara! Då finns möj­ligheten att anli­ta oss på Info­Cap­tion för att låta oss hjäl­pa er! På Info­Cap­tion har per­son­alen lång och gedi­gen erfaren­het av att ska­pa guider i Info­Cap­tion. Med vår kun­skap kan vi ska­pa ped­a­gogiska guider som använ­dar­na tar till sig och får nyt­ta av och vi har kun­skap om vilken typ av guide som pas­sar i vilket sam­man­hang. Info­Cap­tion kan även erb­ju­da tekniska verk­tyg vid ska­pande av guider, såsom speak­er­röst inspelad i en anpas­sad ljud­stu­dio.

 


Under en pro­duk­tionsverk­stad hjälper vi på Info­Cap­tion er att kom­ma en bra bit på väg med att ska­pa en stor guide­data­bas, eller att upp­dat­era den ni redan har. Med en välutveck­lad data­bas hjälper ni använ­dar­na att utnyt­t­ja sys­te­mens ful­la poten­tial och att spara tid på att slip­pa leta efter infor­ma­tion. Dessu­tom tror vi att det blir roli­gare och enklare att ska­pa nya guider med en redan fungerande data­bas i ryggen! Tanken är att de område­sans­vari­ga i er organ­i­sa­tion inför en pro­duk­tionsverk­stad för­bered­er inom vil­ka områ­den det finns ett behov av att ska­pa guider. På plats hos er ser vi på Info­Cap­tion till att guider­na ska­pas på ett till­fredsstäl­lande sätt och hjälper till med han­dled­ning både kring verk­ty­gen i Info­Cap­tion och ped­a­gogik. Vi rek­om­mender­ar våra kun­der att så mån­ga guide­pro­du­cen­ter som möjligt är med under en pro­duk­tionsverk­stad — för att ska­pa en gemen­skap och ett fungerande samar­bete bland Info­Cap­tion-pro­du­cen­ter­na. Vår förhopp­n­ing är att alla som ska pro­duc­era guider hos er kan vara med så att så mån­ga som möjligt får chansen att lära från oss!

 


Vi på Info­cap­tion erb­jud­er våra kun­der möj­lighet att föl­ja med på Guide Retreat — en möj­lighet att under två dagar ska­pa guider med vägled­ning från vår erfar­na per­son­al. Under en Guide Retreat får ni möj­lighet att avsät­ta tid för guide­pro­duk­tion och träf­fa likasin­nade för att ska­pa en stor data­bas att häm­ta kun­skap ur. Vår Guide Retreat hålls under två dagar i Sand­viken — här är du långt bort från andra måsten och kan fokusera på guider­na. Föru­tom tillfälle till guide­pro­duk­tion kom­mer dagar­na även bju­da på en härlig mid­dag den förs­ta kvällen och en gemen­sam lunch under dag två.

 


Vi på Info­Cap­tion erb­jud­er våra kun­der möj­lighet att föl­ja med på Guide Retreat — en möj­lighet att under två dagar ska­pa guider med vägled­ning från vår erfar­na per­son­al. Under en Guide Retreat får ni möj­lighet att avsät­ta tid för guide­pro­duk­tion och träf­fa likasin­nade för att ska­pa en stor data­bas att häm­ta kun­skap ur. Vår Guide Retreat hålls under två dagar i Sand­viken — här är du långt bort från andra måsten och kan fokusera på guider­na. Föru­tom tillfälle till guide­pro­duk­tion kom­mer dagar­na även bju­da på en härlig mid­dag den förs­ta kvällen och en gemen­sam lunch under dag två.

 


Vi på Info­Cap­tion erb­jud­er våra kun­der möj­lighet att föl­ja med på Guide Retreat — en möj­lighet att under två dagar ska­pa guider med vägled­ning från vår erfar­na per­son­al. Under en Guide Retreat får ni möj­lighet att avsät­ta tid för guide­pro­duk­tion och träf­fa likasin­nade för att ska­pa en stor data­bas att häm­ta kun­skap ur. Vår Guide Retreat hålls under två dagar i Sand­viken — här är du långt bort från andra måsten och kan fokusera på guider­na. Föru­tom tillfälle till guide­pro­duk­tion kom­mer dagar­na även bju­da på en härlig mid­dag den förs­ta kvällen och en gemen­sam lunch under dag två.