Om InfoCaption AB - Styrelse & Ledning - The InfoCaption Way

Styrelse och ledning


Styrelse


Isabelle Waldenström

Isabelle Waldenström

Styrelse­ord­förande

Civilekonom född 1983.

Arbe­tat som Invest­ment Man­ag­er på Almi Invest Nor­ra Mel­lans­verige AB sedan 2010. Ans­varar för samtli­ga investeringar i Gävle­borg och sit­ter som rep­re­sen­tant för Almi Invest i fler­talet port­följbo­lagsstyrelser

Peter Larson

Peter Larson

Styrelsemedlem

Civilekonom född 1949.

Con­troller- eller Eko­nomichef vid bl.a. Sand­vik, ASEA/ABB, Udde­holm och Kan­thal.
Vice VD på Sand­vik med oli­ka ans­var­som­rå­den; ekono­mi, IT, affär­sutveck­ling, HR, inköp

Pekka Seitola

Pekka Seitola

Styrelsemedlem

Sys­temvetare och entre­prenör född 1958

Pekka har en lång his­to­ria inom IT-bran­schen där han bland annat var med och star­tade Cyber­com

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

Styrelsemedlem

Grun­dare och VD född 1974

Inno­vatör som sysslat med design, utveck­ling och mark­nads­föring av sys­tem för e-Learn­ing sedan 1994. Dri­vs av vil­jan till mer män­niskovän­li­ga sys­tem­lös­ningar.

Stefan Ekeroth

Stefan Ekeroth

Styrelsemedlem

Grun­dare, pro­duk­t­ex­pert och kund­coach född 1968

Har en 25-årig erfaren­het inom lärande i stort och dig­i­talt i syn­ner­het. Med­verkat vid 100-tals imple­menter­ing­spro­jekt.

John Scheja

John Scheja

Styrelsemedlem

Grun­dare och pro­duk­tredak­tör född 1969

Sys­temvetare med över 20 års erfaren­het av kon­sult­pro­jekt och pro­duk­tutveck­ling inom dig­i­talt lärande

Led­ning

Nils Erik Wallman

Nils Erik Wallman

VD

 

Havar Ameen

Havar Ameen

Utvek­lingsans­varig

Malin Lundqvist

Malin Lundqvist

Säl­jans­varig

Emma Jerklind

Emma Jerklind

Kun­dans­varig

Morten Spaniland

Morten Spaniland

Mark­nad­sans­varig