Support med self-service

Genom att låta använ­dar­na själ­va på ett enkelt sätt söka efter guider och instruk­tion­er kan myck­et tid sparas i helpdesk. Både guider och sök­si­dor kan med fördel även inte­gr­eras direkt i app­lika­tio­nen för ännu högre till­gäng­lighet. Med Info­Cap­tion sup­port­por­tal ges möj­ligheter att pre­sen­tera oli­ka typer av intres­sant infor­ma­tion för slu­tan­vän­daren i wid­gets. Sök­si­dor och guide­por­tal kan ock­så inte­gr­eras med Intranät på oli­ka sätt, till exem­pel genom att bäd­da in sök­si­dor eller använ­da Open Search för att låta Share­points sök­mo­tor söka i Info­Cap­tion.


%

Vi hanter­ar 30 % av våra sup­port­ären­den var­je månad via guider istäl­let för via manuell sup­port. Efter­som vi har så sto­ra voly­mer så blir det en väldigt bety­dande del. Vi är ju inte heller här dygnet runt men har verk­samheter i staden dygnet runt som behöver hjälp och stöd i IT-sys­te­men. Det har vi kun­nat lev­er­era med hjälp av guider­na.

Nisse Walde­feldt

För­valt­nings­di­rek­tör, Intraser­vice Göte­borgs stad