Systemägare och systemförvaltare

Min­s­ka kost­nader­na för utbild­ning sam­tidigt som använ­dar­na får bät­tre kun­skap

Med Info­Cap­tion får sys­temä­gare och för­valtare ett sys­tem för utbild­ning, doku­men­ta­tion och sup­port. Enkelt under­håll och ett mate­r­i­al som använ­dar­na har lätt att ta till sig gör att det lönar sig att för­val­ta pro­duc­er­at mate­r­i­al. Det finns även smar­ta funk­tion­er för exem­pelvis bug­grap­por­ter­ing och doku­men­ta­tion.

p

Ett system

Ett sys­tem för utbild­ning, doku­men­ta­tion och sup­port

Snabb produktion

Snabb och enkel pro­duk­tion ger ett levande mate­r­i­al

I

Olika typer av guider

Oli­ka typer av guider beroende på behov


u

Kunskapstester

Säk­er­ställ kun­skapen hos era använ­dare och part­ners med kun­skap­stester

Dokumentera processer

Doku­mentera och utveck­la process­flö­den med processverk­tyg

Minska support

Min­s­ka sup­port genom self­ser­vice och ped­a­gogiska guider


\

Spela in buggar

Dok­mentera Inci­den­ter och bug­gar med Inci­den­trecorder

+

Integration

Inte­gr­era med andra sys­tem via SSO, API­er och Plu­g­ins

Supportportal

Anpass­nings­bar sup­port­por­tal för intern använd­ning och för era kun­der


Utbildningspaket

Ska­pa färdi­ga utbild­ningspaket till era använ­dare

Publicera webinarier

Lagra och dis­tribuera era webi­na­ri­er

Statistik

Följ upp använd­ning av guider ända ner på indi­vid­nivå