Systemleverantör - Minskad support och bättre utbildning med InfoCaption

Systemleverantör

Lägg min­dre tid på sup­port till era kun­der och höj sam­tidigt kvaliteten på den utbild­ning ni lev­er­erar

Info­Cap­tion är ett kom­plett kun­skapsstöd för åter­försäl­jare och tillverkare av oli­ka affärs- och verk­samhetssys­tem. Med hjälp av Info­Cap­tion kan de som arbe­tar med doku­men­ta­tion, utbild­ning, mark­nads­föring eller sup­port enkelt pro­duc­era guider av oli­ka slag där använ­dar­na får stegvisa instruk­tion­er som vis­ar exakt tillvä­gagångssätt på prob­lem­lös­ningar eller hur en uppgift i ett sys­tem görs. Info­Cap­tion min­skar därmed sup­port­be­last­nin­gen, ska­par nya förut­sät­tningar för mark­nad­skom­mu­nika­tion, utbild­ning samt effek­tivis­er­ing av inter­na ruti­n­er. Utgångspunkt är i möjli­gaste mån ha ett käll­ma­te­r­i­al som används inom oli­ka områ­den.

p

Ett system

Ett sys­tem för utbild­ning, doku­men­ta­tion och sup­port

Snabb produktion

Snabb och enkel pro­duk­tion ger ett levande mate­r­i­al

I

Olika typer av guider

Oli­ka typer av guider beroende på behov


u

Kunskapstester

Säk­er­ställ kun­skapen hos era använ­dare och part­ners med kun­skap­stester

Dokumentera processer

Doku­mentera och utveck­la process­flö­den med processverk­tyg

Minska support

Min­s­ka sup­port genom self­ser­vice och ped­a­gogiska guider


\

Spela in buggar

Dok­mentera Inci­den­ter och bug­gar med Inci­den­trecorder

Intern kunskapsöverföring

Effek­tiv intern kun­skap­söver­föring för best prac­tise etc

Supportportal

Anpass­nings­bar sup­port­por­tal för intern använd­ning och för era kun­der


Utbildningspaket

Ska­pa färdi­ga utbild­ningspaket till er kun­der

Publicera webinarier

Lagra och dis­tribuera era webi­na­ri­er

Statistik

Följ upp använd­ning av guider ända ner på indi­vid­nivå


+

Integration

Inte­gr­era med andra sys­tem via SSO, API­er och Plu­g­ins

~

Säkerhet

Guider och sök­si­dor kan sky­d­das på mån­ga oli­ka sätt beroende på använd­ning­som­råde

c

Releasenotes

Öka förståelsen av releasenotes genom inspelade guider