Tjänster - InfoCaption
test

Tjänster

Vårt arbetssätt – enkla, fungerande metoder för del­ning av kun­skap. Beprö­vade, tes­tade och för­bät­trade sedan 2002. IC Way är resul­tatet av hun­dratals införan­de­pro­jekt av kun­skaps­del­ning, processkart­lagt och for­malis­er­at. IC Way är både vår pro­jek­t­mod­ell i kund­pro­jekt och hela den kun­skaps- och flödesmäs­si­ga grun­den för vårt före­tag. Vi och våra part­ners hjälper er med allt från Knowl­edge man­age­ment inom IT-helpdesk till oli­ka typer av införan­de­pro­jekt.

I sam­band med imple­menter­ing använ­der vi vår mod­ell för införande av plat­tform som byg­ger på mån­ga års Best prac­tice.

 

 


I

Demo och inspiration

Vill ni gå från ? till ! i er organ­i­sa­tion är en demo av vår pro­dukt en väl gjord invester­ing i tid. Utifrån era behov och tankar pre­sen­ter­ar vi hur Info­Cap­tion på ett effek­tivt sätt exem­pelvis kan min­s­ka antalet lärarled­da utbild­ningar, antalet frå­gor till kunskapsägare/supportfunktioner samt hjäl­pa medar­betare att förstå sin del i hel­heten och snabbt få svar på frå­gor.


Testprojekt

En form av try and buy där ni tes­tar vår pro­dukt. Pro­duk­ten lig­ger i mol­net och ni beta­lar bara för tiden som vi hjälper er, t.ex. pro­du­cen­tut­bild­ning.


Cloud eller On Prem

Drift av Info­Cap­tion kan ske på två sätt.
I mol­net: Det enklaste alter­na­tivet för er där servern lig­ger i mol­net och där Info­Cap­tion säk­er­ställer drift och upp­da­teringar.
OnPremis­es: Ni installer­ar pro­duk­ten på egen serv­er och ans­varar själ­va för upp­da­teringar till nya ver­sion­er med stöd från vår sup­port.


j

Producentutbildning och coachning

Info­Cap­tion finns alltid till­hands för att hjäl­pa er att på bäs­ta sätt för att ni ska upp­nå era vision­er. Vi erb­jud­er utbild­ningar kring samtli­ga av våra produkter/lösningar på plats alter­na­tivt via Skype. Att få coach­n­ing är vik­tigt för att ni ska få ut max­i­mal effekt av er invester­ing. Det kan hand­la till exem­pel om att bäd­da in mate­r­i­al på intranät, bakom­lig­gande struk­tur, sök­funk­tion­er och ped­a­gogiska aspek­ter.


Standardcontent

Stan­dard­con­tent innebär färdi­ga instruk­tion­s­guider kring van­li­ga verk­samhetssys­tem, exem­pelvis Skype och Offi­cepaketet. Guider­na kan ni väl­ja att importera till er egna serv­er och anpas­sa efter er egna struk­tur eller använ­da via ett externt web­b­gränss­nitt. Mate­ri­alet ingår i koncern/kommunlicens, men går ock­så att köpa sep­a­rat. Se exem­pel på guider här.


Anpassa och integrera

Efter­som vår pro­dukt till 100 % är utveck­lad av oss på Info­Cap­tion finns det alla förut­sät­tningar för er att göra den till er ”egen”. Vi erb­jud­er bland annat grafisk anpass­ning för att har­monis­era med er grafiska pro­fil och önskemål så att medar­be­tar­na ska kän­na igen sig. Pro­duk­ten erb­jud­er möj­ligheter till inbäddning på intranät av guider och process­er. Även sök­funk­tio­nen kan bäd­das in som en del av intranätet för att vara så lät­till­gäng­lig som möjligt för använ­dar­na.


Träffa oss och andra

För oss är det väldigt vik­tigt att vi har en nära rela­tion till våra kun­der och att vi träf­fas och håller kon­takt löpande. För pro­du­cen­ter som ska­par mate­r­i­al finns möj­lighet att träf­fa likasin­nade på oli­ka event som anord­nas av Info­Cap­tion. Vi håller öpp­na kurs­er run­tom i Sverige där våra kun­der träf­fas för att pro­duc­era mate­r­i­al, nätver­ka och stäl­la frå­gor. Vi anord­nar även ett User Forum där kun­der vis­ar sina lös­ningar och vi berät­tar om funk­tion­alitet och utveck­ling av pro­duk­ten Info­Cap­tion.


A

Låt oss producera

Info­Cap­tion erb­jud­er pro­duk­tion­shjälp om ni i varda­gen har dåligt med tid, resurs­er eller där tid­sra­men för ett pro­jekt är tight. Vi tar då på oss pro­du­cen­that­ten och tar fram mate­r­i­al för det ni önskar.

Vårt samar­bete med Info­Cap­tion har gått väldigt smidigt. Man får oftast svar på frå­gor väldigt snabbt, och har vi önskemål om utveck­ling har jag ofta fått igenom dem.

Håkan Ced­erqvist

IKT-ped­a­gog, Kum­la kom­mun


Samar­betet med lever­an­tören funkar jät­te­bra, de är lyhör­da och hjälper oss med det vi behöver. Vi har fått hjälp med att pro­duc­era guider och hur vi ska tän­ka. Vi med­verkar även på använ­darträf­far­na var­je år och träf­far andra före­tag som ock­så job­bar med guider, och det är väldigt givande.

Nina Hög­st­edt

IT Ser­vice Man­ag­er – Ser­vicedesk and Inter­nal IT, Coor Ser­vice Man­age­ment


Samar­betet med Info­Cap­tion funger­ar väldigt bra. Vi har speciel­la krav och det är vik­tigt för oss att de upp­fylls på rätt sätt för att det här sys­temet ska fun­ka hos just oss.

Tobias Pet­ters­son Öien

Sys­tem­för­valtare, Intraser­vice Göte­borgs stad