Try - InfoCaption

Prova InfoCaption i 30 dagar!

Varför InfoCaption?

Flera hun­dra verk­samheter har opti­mer­at sin kun­skaps­del­ning med hjälp av Info­Cap­tion. Dom har bland annat sänkt sina  utbild­ningskost­nad­er, drag­it ner på antalet sup­port­ären­den samt gjort arbets­da­gar­na enklare för sina sys­temä­gare och spe­cial­is­ter genom att använ­da våra verk­tyg.

Detta får du när du registerar dig:

  • Till­gång till att använ­da alla våra verk­tyg för att ska­pa och dela mate­r­i­al.
  • Ett mail­pro­gram som hjälper er igång.
  • Direk­tkon­takt med en kund­coach.
  • Mer än 400 Office-guider som ni får använ­da fritt.

Allt ni ska­par under test­pe­ri­o­den får ni behål­la när ni köper sys­temet.

Fyll in din infor­ma­tion i for­muläret till höger så kom­mer du få ett e-postmed­de­lande med ditt använ­dar­namn och lösenord.

För­namn
Efter­namn
E-post
Före­tag
Språk