Utbildningspaket

Utbild­ningspaket ska­pas genom att ploc­ka ihop de guider som redan finns pro­duc­er­ade. Unge­fär som att byg­ga med lego. Om guiden upp­dat­eras upp­dat­eras ock­så innehål­let i kursen. Man kan väl­ja att få med indi­vidu­ell uppföljn­ing och även kop­pla till ett kun­skap­stest för att kon­trollera kun­skapen hos använ­daren.

Här är ett exem­pel på hur det kan se ut: Hand­bok för ny använ­dare av ekonomisys­temet

Med Info­Cap­tion sparar vi myck­et pen­gar i bland annat min­skade resekost­nad­er och får bety­dligt kortare utbild­ningar sam­tidigt som vi får full kon­troll på våra använ­dare utan att belas­ta resurs­er i pro­jek­tet. Delt­a­gar­na får en myck­et bät­tre effekt av utbild­ningar­na de genom­för i utbild­ningslokalen på grund av att de redan har de grundläg­gande kun­skaper­na.

Elis­a­beth Kajhed

Axfood