Ramverk och standarder

InfoCaption stöttar helt eller delvis ett antal av de ramverk och branschstandarder som finns inom e-learning och kunskapsdelning. Här kan du läsa mer om hur InfoCaption förhåller sig till

Knowledge Management och KCS

Söksida-mindre

Knowledge management handlar om att effektivt hantera kunskap i en organisation genom att skapa, dela, använda och återanvända den. Tillgången på kunskap ökar hela tiden runtomkring oss och det blir allt svårare att hitta rätt. Att arbeta med Knowledge management blir därför viktigare och viktigare. Många gånger är det endast ett fåtal personer som besitter en viss kunskap, men de har inte verktygen att dela med sig på ett enkelt, effektivt och förståeligt sätt.

Med InfoCaptions plattform som navet för kunskapsdelning tas organisationens samlade kunskap till vara. Kunskapen blir personoberoende och tillgänglig för de som behöver den, i ett format som är lätt att förstå och ta till sig.

Gartner Group och Forrester har kommit fram till att

%

av tiden som anställda i en organisation lägger på att leta efter information, hittar de inte den information de söker

%

av de anställda måste leta i fyra olika system innan de hittar rätt information

%

av de anställda säger att med ett bra stödssystem för Knowledge Management ökar produktivitet med upp till 30 %

InfoCaption och KCS

InfoCaption och vårt arbetssätt är inspirerat av KCS, men vi har lagt till ytterligare några dimensioner för att leverera nytta utöver KCS med fokus på proaktivitet, lärande och individuell uppföljning. Plattformen utökas kontinuerligt med stöd för KCS. Under finner du de gemensamma beröringspunkter vi har med KCS i dagsläget.

Produktion och produktionsflöden

  • Mallbaserade kunskapsartiklar (våra guider)
  • Skapa Descionpaths med processverktyg
  • Paketera guider till utbildningspaket medÖversikter
  • Use It, Flag it, Fix It, Add It (UFFA)
  • Rollbaserat godkännandeflöde.

Statistik

  • Övergripande skapande och underhåll av guider
  • Antal sökningar och visade guider
  • Bidragande producenter
  • Omatchade sökningar

Integration

Med InfoCaption Integration Framework integrerar vi mot de flesta ITSM-plattformar och CMS via öppna APIer eller plugins. Kontakta oss för mer information.

Om KCS

Kunskapscentrerad support (KCS) är en metod som skapar stor fördel för information eller kunskapsintensiva organisationer. KCS är en uppsättning praxis och processer som fokuserar på kunskap som en viktig tillgång till organisationen. Dess förutsättning är att integrera användningen av en kunskapsbas i arbetsflödet.

PM3

Pm3 är en de facto standard för förvaltningsstyrning i Sverige. Arbetssätt och begrepp i InfoCaption mappar mot PM3 i en rad områden och många av de som kör InfoCaption idag gör det som en aktiv del av förvaltning enligt PM3.

Visningsstatistik

Körningsstatistik för guider används som beslutsunderlag i programrådet

Användning i olika delar

Guider används i gränssnitt mellan objektverksamhet, verksamhetsnära förvaltning, förvaltningsstyrning, IT-nära förvaltning och IT-verksamhet

Verksamhetsprocesser i sin helhet

Guider och processer används för att beskriva verksamhetsprocesser som helheter istället för att fokusera på vissa system eller applikationer

Införande

InfoCaption är användbart vid införande av PM3-förvaltning tack vare möjligheten att utbilda och certifiera intressenterna i organisationen samt skapa förståelse hos större mängder medarbetare för vad förvaltningsobjekten är

Kunskapsaspekten

De mest använda guiderna förvaltas med fördel enligt förvaltningsplanen och är en del av förvaltningsobjektet. På så sätt förhindras att kunskapsaspekten glöms bort vilket annars är vanligt

InfoCaption Portal är helthetskartan

InfoCaption Portal är helhetskartan för organisationen, gemensamt styrda förvaltningsobjekt delar processkartor och länkar i sin tur till guider för respektive system – allt utifrån helhetsperspektivet

Som användarstöd

Inom användarstöd är guiderna användbara för att utan traditionell utbildning eller support utveckla och bibehålla användarnas kunskap

Beslutsunderlag till förvaltningsledare

I daglig IT-drift utgör guiderna den kunskapsmässiga grunden och körningsstatistik utgör ett bra beslutsunderlag för förvaltningsledarna

Se helheten

Med processkartor, översikter och guider beskriver man i InfoCaption hela programmet för användarna istället för de enstaka komponenterna – alla kan på så sätt förhålla sig till verksamhetens helhet

SCORM

Inom e-learning-branschen finns en standard för att gruppera och dela information som heter SCORM. SCORM-standarden används primärt för att exportera och importera kurser och tester mellan olika plattformar och verktyg.

Introduktion-Raindance (1)

InfoCaption och SCORM

InfoCaption har stöd för både import och export av SCORM. Det innebär att de steg-för-steg guider, handböcker och tester som produceras i InfoCaption enkelt kan exporteras till ett befintligt LMS (learning management system). På samma sätt kan man också importera redan producerat guide-material gjort i ett LMS-verktyg till InfoCaption. När det importerade materialet bestående av antingen e-guider, e-handböcker eller tester sedan är färdigimporterat och på plats, kan man enkelt dela det till slutanvändarna och följa upp användningen på individuell nivå med InfoCaption Track.